วิธีการผลิตพลาสติกเพื่อใช้ในการทำลังพลาสติก

การผลิตพลาสติกเม็ดใช้วิธีการแตกต่าง 2 วิธีการคือ การทำเม็ดร้อน ( Hot granulating )กับการทำเม็ดเย็น ( Cold granulating )

การทำเม็ดร้อน ทำโดยการเอาหัววัดหลายรูมาติดไว้ที่หน้าเครื่อง Plasticising เพื่อให้พลาสติกเหลวไหลผ่านรูออกมาจากรู และจะมีมีดหมุนติดอยู่ข้างหน้า เพื่อหมุนตัดให้เป็นเม็ดสั้นๆรอบๆหัวฉีด และมีดจะมีเรือนหุ้มอยู่เพื่อหล่อเย็นเม็ดพลาสติก โดยการเป่าลมเย็น หรือมีวงแหวนน้ำหล่อเย็นอยู่เพื่อรับเม็ดพลาสติก สำหรับเม็ดพลาสติกที่ตัดง่าย เช่น LDPE ก็จะปล่อยให้ตกลงในน้ำ เสร็จแล้วจึงนำเม็ดพลาสติกลงไปอบแห้ง หรือไล่น้ำออกแล้วจึงนำไปเก็บไว้ในไซโล

เนื่องจากเม็ดพลาสติกที่ตกลงมาใหม่ๆ ยังร้อนอยู่ จะฟอร์มตัวเป็นเม็ดกลมหรือเม็ดรีได้ในการผลิตเม็ดพลาสติกรูปทรงกระบอก จะทำได้โดยการปล่อยให้พลาสติกที่ผ่านรูหลายๆ รูออกมานั้น ผ่านไปยังอ่างน้ำทำให้เย็นเสียก่อน แล้วใช้เครื่องดึงไปผ่านเครื่องทำเม็ด คือไปผ่านมีดหมุนตัด ซึ่งมีความยาวประมาณ 2-3 มิลลิเมตร กรรมวิธีนี้เรียกว่า การทำเม็ดเย็น

สำหรับการเตรียมพลาสติกสำหรับอุตสาหกรรมผลิตภัณท์พลาสติกนั้น มีเครื่องอยู่หลายแบบขายตามท้องตลาด แต่แนวโน้มที่จะหันมาใช้เครื่องอัตโนมัติมีมากขึ้น เนื่องจาประหยัดกว่าและได้คุณภาพที่สม่ำเสมอ