ห้องเย็นตั้งพื้นสำเร็จรูป หรือห้องควบคุมอุณหภูมิ

ห้องเย็นตั้งพื้นสำเร็จรูป หรือห้องควบคุมอุณหภูมิ [Cold Room , Chill Room , Cold Storage] คือ ห้องที่ใช้เก็บรักษาวัตถุดิบหรือสินค้าสำเร็จรูปให้อยู่ในอุณหภูมิต่ำ หรือห้องที่ใช้สำหรับแปรรูปการผลิตอาหารที่ติดตั้งระบบความเย็นให้พร้อมใช้งานได้ทันที ห้องเย็นนั้นจะมีขนาดและหลายประเภท ตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ สามารถออกแบบได้ตามความต้องการของลูกค้าอย่างเหมาะสม

ประเภทของห้องเย็นมี 5 ประเภท
1. ห้องแช่เย็นแบบเฉียบพลัน [Air Blast Chill Room] คือ ห้องเย็นที่มีไว้สำหรับลดอุณหภูมิและควบคุมเชื้อแบคทีเรียในเนื้อสัตว์
2. ห้องเย็นแช่แข็งหรือห้องฟรีส [Freezer Room] คือ ห้องเย็นที่มีไว้สำหรับลดอุณหภูมิและเก็บวัตถุดิบหรือสินค้าสำเร็จรูปไว้ในเวลานานๆ
3. ห้องเย็นสำหรับเก็บสินค้าสำเร็จรูป [Cold Storage Room] คือ ห้องเย็นที่มีไว้สำหรับเก็บรักษาสินค้าสำเร็จรูปที่ถูกผ่านการแช่แข็งมาแล้ว โดยสินค้าสำเร็จรูปต้องมีอุณหภูมิต่ำกว่า หรือเท่ากับอุณหภูมิของห้องเย็นเก็บสินค้า
4. ห้องแช่แข็งลมเย็นจัด [Air Blast Freezer Room] คือ ห้องเย็นที่มีไว้สำหรับฟรีสสินค้าสำเร็จรูปภายในเวลาอันรวดเร็ว โดยไม่ทำให้เนื้อเซลล์เกิดความเสียหาย
5. ห้องเย็นเก็บสินค้าชั่วคราว [Anti Room] คือ ห้องเย็นที่มีไว้สำหรับเก็บพักสินค้าสำเร็จรูป เพื่อรอการกระจายสินค้า