การเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของผู้ผลิตและผู้ส่งออกขายกรอบรูปไม้ไทย

การเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของผู้ผลิตและผู้ส่งออกขายกรอบรูปไม้ไทย ผู้ผลิตควรสนใจควบคุมคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐานที่ตกลงกับลูกค้าเพิ่มขึ้น

ควรปรับปรุงการออกแบบผลิตภัณฑ์ ให้มีความหลากหลาย โดดเด่น และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มากขึ้น หรือเสนอสินค้ากรอบรูปไม้รูปทรงต่างๆ เพื่อสะสมเป็นชุดสำหรับเฉพาะกลุ่มบุคคล เช่น กรอบไม้รูปสัตว์ประเภทต่างๆ สำหรับกลุ่มผู้รักสัตว์ กรอบรูปไม้รูปสัญญลักษณ์ดวงดาวประจำราศี เป็นต้น

อีกทั้งควรใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ในขบวนการผลิต เพื่อให้สินค้ามีคุณภาพมากยิ่งขึ้น และควรสร้างมูลค่าเพิ่มด้านประโยชน์ใช้สอย เช่น เพิ่มเนื้อที่เก็บของเล็กๆ น้อยๆ หรือสำหรับปักดอกไม้ขนาดเล็ก เป็นต้น

ด้านบรรจุหีบห่อ ควรจะตรวจเช็คให้เรียบร้อย ก่อนจะขนส่ง และควรใช้วัสดุบรรจุหีบห่อได้มาตรฐาน ควรให้ความสำคัญบริการหลังการขายมากขึ้น ผู้ส่งออกกรอบรูปไม้ไทย ควรสอบถามติดตามผล หลังเสร็จขั้นตอนขายกับผู้ซื้อด้วย ว่าสินค้ามีคุณภาพดี ได้ตามมาตรฐานตามที่ต้องการมากน้อยเพียงใด

เพื่อสร้างความประทับใจ และน่าเชื่อถือ ให้บริษัทผู้ส่งออก ผู้ประกอบการ ควรเร่งศึกษาข้อมูลความได้เปรียบเสียเปรียบคู่แข่งขัน และความต้องการของลูกค้า ลักษณะเจาะลึกวิถีการดำเนินชีวิตกลุ่มเป้าหมาย เพื่อเป็นข้อมูลผลิตสินค้า ให้ตรงความต้องการลูกค้าแต่ละกลุ่ม มากที่สุด

ผู้ประกอบการควรเร่งปรับแนวทางดำเนินงานใหม่ จากเดิม เคยจำหน่ายผ่านตัวแทนขายที่มีแต่ตลาดเดิมๆ ควรติดต่อกับลูกค้าโดยตรงมากขึ้น เพื่อแนะนำสินค้าด้วยตนเอง ทั้งตลาดเดิม โดยเฉพาะห้างสรรพสินค้าที่มีชื่อเสียง เช่น ในสหรัฐ ญี่ป่น อังกฤษ ฝรั่งเศส เป็นต้น

และบุกเบิกตลาดใหม่ๆ ที่มีศักยภาพ เพื่อสร้างโอกาสขยายตัวอนาคต การที่ภาครัฐมีนโยบายหาสถานที่ตั้งไทยแลนด์ มาร์เก็ต เพลส (Thailand Market Place : TMP) ในต่างประเทศ เน้นแหล่งช้อปปิ้งชั้นนำของนักธุรกิจ และนักท่องเที่ยว

ย่อมเปิดโอกาสสินค้าไทยหลายประเภท รวมถึงกรอบรูปไม้ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายง่าย และรวดเร็วยิ่งขึ้น ขณะเดียวกัน ทั้งภาครัฐและเอกชน ควรให้ความสำคัญประชาสัมพันธ์ต่อเนื่อง ด้วยการเผยแพร่ หรือร่วมงานแสดงสินค้า ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อจูงใจลูกค้า และกระตุ้นเกิดการจับจ่ายมากขึ้น

ยังเปิดเกมรุกให้สินค้ากรอบรูปไม้ไทย เป็นที่รู้จักของตลาดตลาดหลักและตลาดที่มีศักยภาพ วงกว้างมากยิ่งขึ้นด้วย ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดว่า แม้อุตสาหกรรมกรอบรูปไม้ไทยต้องเผชิญปัจจัยเสี่ยงหลายประการปี 2548 แต่ด้วยความต้องการตลาดโลกที่ยังอยู่ในเกณฑ์ดี

จึงเป็นไปได้ ว่าขายกรอบรูปไม้ไทยน่า จะมีโอกาสดี และครองส่วนแบ่งตลาดติดอันดับต้นๆ ของผู้ส่งออกรายสำคัญในตลาดโลก ต่อไปได้